สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร

การขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร สำหรับวิทยุสื่อสาร ประเภท CB245

1)        เครื่องวิทยุมือถือกำลังส่ง 5วัตต์ต้องมีใบอนุญาตมีและใช้ตลอดชีพจำนวน 500 บ.  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2)        เครื่องวิทยุมือถือ กำลังส่ง 0.5 วัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาต


กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

    1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมลงชื่อ 1 ใบ

    2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงชื่อ 1 ใบ (ด้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อผู้ซื้อเครื่อง)

    3)  กรอกแบบฟอร์มคำร้องฉก. 2 จำนวน 1 ฉบับ (กรณีให้บริษัททำให้ไม่ต้องกรอก)

    4)  ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)

         ในกรณีให้บุคคลหรือร้านค้าดำเนินการให้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท /เรื่อง

    5)  แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ)

    6)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    7)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

         (ใบเสร็จออกในนาม กสทช.)


กรณีเป็นบริษัทฯ หรือ นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

    1)   สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ (ทุกหน้าเอกสาร)

    2)   สำเนาเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ (ภพ.20)  พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    3)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจ  พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    4)   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ หรือผู้มีอำนาจ  พร้อมลงชื่อและประทับตราสำคัญ

    5)   หนังสือมอบอำนาจ ให้เซนต์เฉพาะผู้มอบอำนาจพร้อมประทับตรา ติดอากรแสตมป์ 10 บาท(ทางบริษัท จะเป็นผู้กรอก เอกสารให้)

    6)   กรอกแบบฟอร์มคำร้อง ฉก. 2 (แบบฟอร์มของ กสทช. ทางบริษัทจะเป็นผู้กรอกให้ ไม่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนนี้ค่ะ)

    7)   แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ)

    8)  แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)

    9)  ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (ใบเสร็จออกเป็นใบกำกับภาษีในนามของสำนักงาน กสทช.)

**    เอกสารทุกแผ่นประทับตราบริษัทฯ พร้อมลงนามให้ครบถ้วน **


หมายเหตุ

กรณีซื้อวิทยุสื่อสาร CB 245 มากกว่า 1 เครื่องขึ้นไปเจ้าของคนเดียวกัน ใช้เอกสาร เพียง 1 ชุดเท่านั้น(ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

เอกสารสำหรับจดใบอนุญาตสามารถ Download ผ่าน website ได้ที่นี้

Tags : การขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร

view